ONDERDEEL VAN TEN WOLDE HANDEL BV

De favoriete winkel van ❥ je buurman

Gratis voorbewerkingshandschoenen bij PostNL-verzending boven 30,- ex btw


... verkopen we natuurlijk ook!  • Schilder met watergedragen alsof het verf op terpentinebasis is. Waanzinnige vloeiing en bespaart zeeën van tijd.
   LAAT WATERGEDRAGEN VLOEIEN
  • NIEUW
  ⓘ ONE by Staalmeester Ronde kwast 1070 voor watergedragen houtverf

  34,50 ex
  - 6-9% extra = zie kassa

  • Bereken in de winkelwagen uw actiecode-kortingen en extra XL of XXL-voordeel tot samen 6% a 9% bovenop bestaande kortingen en staffelprijzen!
   Go XL/XXL 6-9% extra
  • OP=OP
  ⓘ TopAuto Persluchtverwarmer X3 inclusief 12 meter slang verbruik slechts 100W
  Adviesprijs €1.665,00
  1.499,00 ex
  - 6-9% extra = zie kassa

Google score: 4,7 / 5
Verzending in één keer of splitsing in overleg
Familiebedrijf sinds 1954
XL/XXL korting vanaf 350/750,-


Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden nonpaintstore.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de groothandel van nonpaintstore.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door nonpaintstore.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van nonpaintstore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door nonpaintstore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van de groothandel van nonpaintstore.nl zijn vrijblijvend en nonpaintstore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de groothandel van nonpaintstore.nl. nonpaintstore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt nonpaintstore.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. nonpaintstore.nl kan bestellingen ook weigeren in geval van foutief geprijsde producten.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

Betalingen dienen vooraf te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn ontvangen is, volgt er een herinnering. Indien hier niet tijdig op gereageerd wordt, wordt de betaling overgedragen aan de incasseerder. nonpaintstore.nl behoudt de producten pas te leveren na betaling tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

De afnemer dient zich aan de adviesverkoopprijzen te houden. Hierbij kunnen miniscule wijzigingen aangebracht worden in het kader van het afronden van bedragen. Afnemers mogen producten met uitzondering van Festool producten verkopen middels hun winkel en of webwinkel. Producten dienen niet verkocht te worden op marktplaatsen zoals bijvoorbeeld E-bay. Indien een afnemer zich niet aan een van deze bepalingen houdt, behoudt nonpaintstore.nl zich het recht om deze afnemer verdere diensten te weigeren en / of deze aansprakelijk te houden voor evt. schade die dit berrokkent op andere afnemers. Producten die uit het assortiment gaan mogen afgeprijsd worden. Overige aanbiedingen dienen in overleg te gaan met de groothandel van nonpaintstore.nl.

Artikel 4. Levering
Indien een overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel nonpaintstore.nl als de koper de mogelijkheid om het onderdeel betreffende de overmachtstoestand van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar rondom dit deel van de bestelling en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

De door nonpaintstore.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. nonpaintstore.nl is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door nonpaintstore.nl gedragen.

Annuleringen: indien de afnemer na het aangaan van de overeenkomst deze overeenkomst ongedaan wenst te maken, is deze verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten omtrent de order door nonpaintstore.nl. Denk hierbij aan het invoeren, het retourneren naar het land van herkomst en de douanekosten. Deze kosten worden op de afnemer verhaald alsmede mogelijke andere kosten die het verwerken van de order met zich mee hebben gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan nonpaintstore.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door nonpaintstore.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid bij gebreken
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u nonpaintstore.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@nonpaintstore.nl

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en nonpaintstore.nl, dan wel tussen nonpaintstore.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en nonpaintstore.nl, is nonpaintstore.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door nonpaintstore.nl.

Artikel 9. Persoonsgegevens
nonpaintstore.nl houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. nonpaintstore.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Op onze site kunt u inloggen via een social media account als Facebook of Paypal social login. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan nonpaintstore.nl.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft nonpaintstore.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat nonpaintstore.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan nonpaintstore.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan nonpaintstore.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is nonpaintstore.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u nonpaintstore.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door nonpaintstore.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat nonpaintstore.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met nonpaintstore.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door nonpaintstore.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

nonpaintstore.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Consumenten kunnen bestelde goederen - met uitzondering van beschermingsproducten zoals FFP2-maskers en op maat gemaakte producten zoals bijvoorbeeld op kleurnummer gemaakte artikelen - ongebruikt en in de originele verpakking binnen 14 dagen retour sturen. Kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument. Indien goederen waarvoor op de site bij aankoop een minimale afname geldt, worden geretourneerd, dan kan er niet deels worden geretourneerd en dienen deze dan alle te worden geretourneerd.

Daar wij producten uit de hele wereld importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.